Contact

"You talkin' to me? You talkin' to me?"

Robert De Niro – Taxi Driver